Volim Jajce
Aktualno Izdvajamo Jajce Politika TOP

JAJCE:Općinsko vijeće Jajce radi u ilegali ?

“SVEČANO IZJAVLJUJEM DA ĆU POVJERENU MI DUŽNOST OBAVLJATI SAVJESNO I ODGOVORNO, PRIDRŽAVATI SE USTAVA I ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJEBOSANSKOG KANTONA /KANTONA SREDIŠNJA BOSNA I STATUTA OPĆINE JAJCE, ZALAGATI SE ZA LJUDSKA PRAVA I SLOBODE, ZA JEDNAKOPRAVNOST NARODA I GRAĐANA I U SVIM PRILIKAMA ĆU ŠTITITI INTERESE I BORITI SE ZA IZGRADNJU I NAPREDAK OPĆINE JAJCE.»

Svečana je ovo izjava kojom vijećnici Općinskog vijeća preuzimaju dužnost i kojom se obvezuju poštivati Statut općine Jajce,sve zakone i boriti se za jednakopravnost naroda te za napredak općine Jajce.

To koliko je pojedinim vijećnicima bitan napredak općine Jajce i jednakopravnost naroda ovaj put neće biti u fokusu ,nego ovim člankom želimo ukazati na činjenicu da Općinsko vijeće Jajce već više od godinu dana radi protivno Statutu općine Jajce,a za neupućene Statut općine Jajce je temeljni zakonski akt općine  kojim se određuje: samoupravni djelokrug Općine, organizacija, ovlaštenja i način rada tijela vlasti Općine, njihov međusobni odnos, financiranje i imovina Općine, sudjelovanje građana u odlučivanju i mjesna samouprava, javnost rada, propisi i druga akta Općine, suradnja s federalnim i kantonalnim tijelima vlasti i drugim jedinicama lokalne samouprave, kao i druga pitanja od značaja za rad Općine i njenih tijela.

Naime u Članku 22. ovog Statuta je definirano da je Općinsko vijeće  konstituirano izborom predsjedatelja i njegovog zamjenika na prvoj sjednici Vijeća na kojoj je prisutna većina općinskih vijećnika.,što znači da uz predsjedatelja ,Općinsko vijeće mora imati i zamjenika predsjedatelja kako bi sve bilo sukladno Statutu i Poslovniku o radu Općinskog vijeća.

Nakon određenih problema i nesuglasica u prvotnoj koaliciji SDA,SBiH i HDZ BiH ,tadašnji presjedavajući OV Jajce Branko Bungić je dao mandat na raspolaganje vijećnicima,te nakon toga nije dobio povjerenje većine vijećnika u OV Jajce da i dalje ostane na mjestu predsjedatelja OV.Istovremeno ostavku  podnosi i zamjenik predsjedatelja Ivan Budeš te je kao prijelazno riješenje 13.11.2014.godine  donešen  Zaključak Općinskog vijeća Jajce, sa 24 glasa ZA i 1 suzdržanim, da do izbora novog predsjedavajućeg Općinskog vijeća Jajce pripreme, sazivanje i vođenje sjednica kao i potpisivanje akata usvojenih od strane Općinskog vijeća vršiti Mirko Ljubez. Vijećnici su na 9. Vanrednoj sjednici jednoglasno usvojili iZaključak kojim se zadužuje Komisija/Povjerenstvo za izbor i imenovanje, da u roku od sedam dana, obavi aktivnosti u okviru svojih nadležnosti i predloži Općinskom vijeću Jajce kandidate za predsjedavajućeg OV Jajce. 

Nakon toga je pokrenuta procedura za izbor novog predsjedatelja OV Jajce i na tome je sve stalo već godinu dana,što znači da u ovih godinu dana nije na dnevnom redu bila točka kojom bi se OV Jajce vratilo u Zakonske okvire na način da se provede zakonita procedura izbora predsjedatelja OV i njegovog zamjenika ,kako nalaže Statut općine Jajce.

Politici SDA tad je zasmetalo to što Statut općine Jajce (Članak 26.) i Poslovnik o radu vijeća nalažu da predsjedatelj i njegov zamjenik ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda kao i načelnik te su namjeravali ove odredbe promijeniti kako bi se time omogućilo da zamjenik ipak može biti iz istog konstitutivnog naroda kao i načelnik,uz izgovor da ovim činom žele spriječiti eventualne blokade rada OV Jajce od strane predsjedavajućeg OV .

Istima već više od godinu dana ne smeta činjenica da OV Jajce u više od godinu dana nije provelo zakonite  procedure izbora predsjedatelja OV te činjenica da  trenutno OV uopće nema zamjenika predsjedatelja ,što je protivno Statutu i Poslovniku o radu OV.

Pored navedenog ,Statut općine Jajce (Članak 27.) kaže da Predsjedatelj Općinskog vijeća vrši funkciju profesionalno,dok zamjenik predsjedatelja svoju dužnost obnaša volonterski.

Profesionalno obnašanje funkcije predsjedatelja OV Jajce znači da sukladno Statutu ,isti mora biti u radnom odnosu u općini Jajce ,što također kod nas nije slučaj.

Teško je dokučiti razloge ovakvog protustatutarnog postupanja onih koji su trebali provesti ove procedure do kraja ,obzirom da u OV Jajce trenutno postoji većina  (SDA,SBiH,HDZ 1990,HSP i Mirko Ljubez) te sukladno tome se moglo sve riješiti već davno i na taj način ne dovoditi u pitanje zakonitost usvojenih akata na Općinskom vijeću u proteklih godinu dana.

Loša je to poruka svima nama od kojih se traži da radimo po zakonu i česti su primjeri da određeni inspekcijski organi za neke banalne stvari izriču kaznene mjere ,dok s druge strane jedno zakonodavno tijelo općine Jajce djeluje u ilegali i nikom ništa.

Stoga možemo zaključiti da je Svečana izjava  sa početka ovog teksta nekim vijećnicima samo mrtvo slovo na papiru.

volimjajce.com

Povezani Članci

Integriranje islama ili islamizacija integracije?

Volim Jajce

Mato Arlović: Herceg Bosna je osnovana legalno i legitimno

Volim Jajce

Predsjednik Općinskog vijeća Jajce: Nema više Sulejmana veličanstvenog, nema njegove imperije, crkvu Svete Marije treba vratiti katolicima

Volim Jajce
Učitavanje....