Volim Jajce
Aktualno Jajce Natječaji TOP

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u općinu Jajce

Na temelju članka 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 49/05), Općinski načelnik raspisuje:

 

J A V N I  O G L A S

za prijem namještenika u radni odnos u Općinu Jajce

 

Vrši se popuna radnih mjesta namještenika u Službi financija/finansija Općine Jajce:

 

1. Viši referent – Knjigovođa – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme,

2. Viši referent – Knjigovođa – jedan izvršitelj na određeno vrijeme do povratka namještenice s porodiljnog odsustva,

 

Opis poslova: 01. i 02.

Obrađuje i knjiži dokumentaciju (KUF i KIF) i provjerava njenu ispravnost, vrši usuglašavanje knjigovodstvenih pozicija kupaca (KIF), zakupnine, komunalna naknada i druge te usuglašavanje stanja po IOS, priprema fakture i vrši fakturisnje potraživanja za usluge Općine (komunalna naknada, zakup poslovnih prostora i zakup zemljišta), priprema izvještaje o neporeznim prihodima općinskom načelniku i drugim nivoima vlasti, vrši knjiženja prometa izvoda, prati neporezne prihode i dostavlja podatke Ministarstvu financija SBK/KSB, izdaje uvjerenja-potvrde o stanju obaveza i potraživanja neporeznih prihoda, učestvuje u svim vidovima stručnog obrazovanja i usavršavanja, vodi knjigu osnovnih sredstava, sitnog inventara i knjigu projekata, obračunava godišnju amortizaciju i revalorizaciju, obavlja poslove i zadatke u likvidaturi svih dokumenata koji su predmet dalje obrade u knjigovodstvu, priprema dokumentaciju za plaćanje, vrši prijenos sredstava za plaće i materijalne troškove budžetskim/proračunskim korisnicima i korisnicima koje općina sufinancira, vodi formalnu i materijalnu kontrolu svih isplatnih i uplatnih dokumenata, vodi evidenciju svih ulaznih računa (KUF) i vrši plaćanje istih, vrši kontrolu točnosti podataka otpremnica i faktura, vrši usklađivanje stanja osnovnih sredstava sa glavnom knjigom, vrši usklađivanje stanja dobavljača sa glavnom knjigom, vrši i druge poslove koje mu u nadležnost stavi Pomoćnik općinskog načelnika

 

Uvjeti:

Pored općih uvjeta iz članka 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ( državljanin BiH, punoljetan, opća zdravstvena sposobnost,
da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne
službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou F BiH i BiH i da nije obuhvaćen
odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće
posebne uvjete predviđene Pravilnikom:
– IV stepen stručne spreme (ekonomska),
– položen stručni ispit,
– osposobljen za rad na računaru,
– najmanje deset mjeseci radnog staža,

Pravo prijavljivanja na ovaj oglas imaju sve zainteresirane osobe koji ispunjavaju opće i posebne uvjete javnog oglasa. Uz prijavu na javni oglas, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta (original ili ovjerena kopija) za pozicije 01. i 02. i to:

 

Za dokazivanje općih uvjeta:

• uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine,

• izvadak iz matične knjige rođenih,

• ovjerena izjava da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini,

• ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, Za dokazivanje posebnih uvjeta:

• ovjerena kopija svjedočanstva o završenoj srednjoj školskoj spremi IV stepena (ekonomska škola) , • dokaz o radnom stažu,

• dokaz o poznavanju rada na računaru,

• uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

 

Kandidat koji nema položen stručni ispit može se primiti u radni odnos, ali je dužan taj ispit položiti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos. Izabrani kandidati će biti obvezni dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika i isti podliježu obvezi probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Prijave s traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednje objave oglasa u dnevnim novinama Općinskom načelniku Općine Jajce na adresu: OPĆINA JAJCE, Nikole Šopa b.b. sa naznakom: „ JAVNI OGLAS ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA – NE OTVARATI“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Edin Hozan

(općina jajce)

Povezani Članci

Jajce predstavljeno na Međunarodnom sajmu privrede u Mostaru

Volim Jajce

ZOVKO: Pored živih hrvatskih branitelja, Bošnjaci kreiraju svoj mit

Volim Jajce

Arhivar na zadatku i vikendom

Volim Jajce
Učitavanje....